Bij het stoken van hout, kolen of mazout komen roetdeeltjes in de schouw. Deze deeltjes hechten zich aan de wand van de schouw. Het verwijderen van dit roet is noodzakelijk. Bij verbranding van hout bestaat de kans dat slecht verbrande delen pek of teer vormen. Dit kan een schouwbrand veroorzaken. Bij de jaarlijkse onderhoudsbeurt controleren wij de toestand van de schouw en kunnen we zien of er tevens pekvorming aanwezig is.

Werkwijze schoorsteenvegen


Schoorsteen met een kachel : gas, hout, kolen, allesbrander…

De kachel wordt van voor de schoorsteen weggehaald. In de vrij gekomen opening worden de reinigingsstokken met borstel naar boven geduwd. Het neervallend roet wordt ondertussen met een professionele stofzuiger opgezogen. De kachel wordt nadien terug op zijn plaats gezet en aan de schoorsteen aangesloten. In sommige gevallen moet er geveegd worden langs een roetluik.

Schoorsteen van een openhaard en inbouwhaard.

De haardopening wordt vooraan afgedicht met plastiek. Via een opening in deze plastiek worden de reinigingsstokken met borstel naar boven geduwd. Het neervallend roet wordt ondertussen met een professionele stofzuiger opgezogen. Na de reinigingsbeurt wordt de plastiek verwijderd en het overgebleven neergevallen roet verder opgezogen.

Schoorsteen verwarmingsinstallatie.

De verbinding tussen schouw en ketel wordt losgekoppeld. De schouw wordt langs onder geveegd. Indien de verbinding niet kan losgemaakt worden is er waarschijnlijk een roetluik voorzien in de schouw. Indien nodig kan deze ook door ons geplaatst worden.

Wettelijke voorschriften m.b.t. schouwvegen


Koninklijk bestuit van 6/1/1978:

Jaarlijks verplicht bij het gebruik van centrale verwarming met vaste of vloeibare brandstof.

Artikel 519 van het strafwetboek

Wordt gestraft met een gevangenisstraf van acht dagen tot drie maanden en een geldboete of enkel een van beide straffen, diegenen die verantwoordelijk gesteld worden voor de brand van roerende of onroerende goederen veroorzaakt door gebrek aan herstelling of onderhoud van ovens en schouwen.

Artikel 551 van het strafwetboek:

Schoorsteenvegen is wet. Worden gestraft met een geldboete diegenen die nalaten het onderhoud, het herstellen of het reinigen van ovens en schoorstenen uit te voeren.

Artikel 48 van het landelijk wetboek:

De burgemeester of zijn vertegenwoordiger bezoekt jaarlijks of zo dikwijls als noodzakelijk de ovens en schoorstenen. Hij geeft de nodige bevelen opdat deze zouden gereinigd of hersteld worden binnen de perken voorzien in het strafwetboek.

Verzekeringscontract

Het brandverzekeringscontract voorziet dat de verzekerde handelt als goede huisvader. Bij gebrek aan onderhoud van de schoorstenen volgens de geldende voorschriften, kan het gebeuren dat de verzekeraar zijn tussenkomst weigert, door het aanhalen van zware nalatigheid vanwege de verzekerde.

Huurcontract

De clausule van het huurcontract dat voorziet in het jaarlijks reinigen van de schoorsteen omvat een verplichting waaraan de huurder moet voldoen. De meeste huurcontracten voorzien dat de huurder ten minste een maal per jaar de schoorsteen dient te reinigen.

Is het reinigen van schoorstenen noodzakelijk bij het gebruik van gas ?

Buiten de hoger op vermelde wettelijke bepalingen geven wij u het volgende mee: De verbranding laat (normaalgezien) geen roet na. Onderhoud en/of controle van de schouw is noodzakelijk omwille van volgende redenen:
    Een schoorsteen kan verstropt zijn
  • Vogelnesten
  • Beschadeging van de binnenwand: barsten, loskomen van stenen en voegen, cementbrokstukken, scherven van pannen, ...
  • Roet van vroegere brandstoffen die los komt.

OPGELET!
Met GAS is er geen brandgevaar, wel gevaar van VERSTIKKING en CO-INTOXICATIE !


Website design by gemgraphic.be